Soutěžte s námi na Facebooku

Publikováno: 29. 11. 2017


Zúčastněte se naší Facebookové soutěže! Vyfoťte se s produktem Bizerba a sdílejte svou fotku pod soutěžním příspěvkem. Výherce čeká balíček obsahující Vánoční kolekci, USB disk a kalendář na příští rok.

Více informací na https://www.facebook.com/BizerbaCZ.SK/

Pravidla soutěže:

Pravidla soutěže Vyfoťte se s Bizerbou

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel marketingové soutěže o balíček obsahující čokoládovou kolekci 500g mléčné belgické čokolády značky Fikar, kaledář Bizerba 2018 a brandovaný USB disk Bizerba (dále jen „Pravidla“). Tato soutěž je určena osobám starším 18 let. (dále viz. čl. IV. pravidel).

I. Název soutěže

Vyfoťte se s Bizerbou

II. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., Kamenická 5, 170 00 Praha 7, IČO: 49703510

III. Termín soutěže a rozsah soutěže

Soutěž se bude konat v období od 29. 10. 2017 od 16:00 do 16. 12. 2017 do 23:59 (dále jen „Soutěžní období“). Soutěž probíhá denně po celou dobu konání soutěže.

IV.Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou pro účast v soutěži je veřejný účet na sociální síti Facebook a zapojení se do soutěže způsobem popsaným v části Princip soutěže těchto pravidel.

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník soutěže“), která akceptuje a splní pravidla této soutěže.

Soutěž je určena všem fyzickým osobám starším 18 let, které splní podmínky účasti dle těchto pravidel a není z účasti v soutěži vyloučena. K doložení věku soutěžícího si organizátor soutěže může vyžádat kopii průkazu totožnosti výherce.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Ze soutěže budou vyloučeni rovněž účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže.

V. Výhra a její převzetí

Porota soutěže určí výherce ceny po skončení soutěže. Výherce získá čokoládovou kolekci 500g mléčné belgické čokolády značky Fikar, kaledář Bizerba 2018 a brandovaný USB disk Bizerba.

Výhercem se může stát ten, kdo přidá pod soutěžní příspěvek fotografii sebe s produktem společnosti Bizerba. Výherce bude kontaktován organizátorem nejpozději do tří pracovních dnů po ukončení soutěže. Informace o výhře bude zveřejněna na Facebookové stránce Bizerba Czech & Slovakia s.r.o. Soutěžící bude vyzván k zadání kontaktních údajů (celého jména, doručovací adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy).

Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktní zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat.

Výhry budou realizovány v domluvený termín organizátora a soutěžícího, odeslány prostřednictvím České pošty nebo osobního převzetí.

VI. Princip soutěže

  1. Soutěžním úkolem je přidat na veřejný Facebookový profil fotografii účastníka soutěže a produktu Bizerba. Účastník může sdílet soutěžní příspěvek na svém Facebookovém profilu.
  2. Výherce vybere náhodným losováním člen marketingového týmu.
  3. Plné znění zadání k soutěži bude k dispozici po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.bizerbaeet.cz

VII. Autorská práva, licence

Odesláním do soutěže tj. zveřejněním soutěžního příspěvku (fotografie) na sociální síti Facebook prostřednictvím svého facebookového účtu prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku. Soutěžící prohlašuje, že nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takovou škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla.

VIII. Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli této soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Organizátor soutěže si rovněž vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže jakéhokoliv účastníka dle vlastního uvážení.

IX. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje též právo výhru v soutěži neudělit v případě, že bude kvalita soutěžních příspěvků dle názoru poroty nedostatečná či zúčastní-li se soutěže nízký počet soutěžících nebo bude-li do soutěže přihlášen nízký počet soutěžních příspěvků. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, že výherce nebude na uvedené adrese zastižen. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady emailové adresy výherce nebo jiné závady v přenosu dat. Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

X. Osobní údaje

Odesláním příspěvku do soutěže tj. zveřejněním soutěžní fotografie na sociální síti Facebook, dle článku 3. těchto pravidel každý účastník: a) uděluje pořadateli a organizátorovi soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytne v souvislosti se svou účastí v soutěži, pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení; b) uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v soutěži pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 2 let; též s jejich zveřejněním pod uživatelským jménem ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech pořadatele, tiskových materiálech, dalších komunikačních médiích, na facebookové stránce https://www.facebook.com/BizerbaCZ.SK/.

Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány systematizovaně a mechanicky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Písemné odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním; c) uděluje pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

XI. Pravidla soutěže, rozhodné právo

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti na webové stránce www.bizerbaeet.cz. Tato soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem. Odesláním komentáře do soutěže dle článku 3. těchto pravidel každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim. Rozhodnutí poroty bude ve všech směrech konečné a závazné; žádný účastník soutěže nebude mít právo verdikt zpochybňovat a porota nebude rozhodnutí jakkoliv vysvětlovat nebo o něm diskutovat.